fbpx

-11-copia.jpeg

דיני עדות בקידושין

לפני שנכנס לעומק דיני עדות ניתן הקדמה קטנה שעלולה לצוץ לעיתים קרובות ועל מסדר הקידושין לתת את הדעת על זה.

גם אם אתה מסדר קידושין בקי ובעל נסיון כדאי שתכין את עצמך למקרה הבא: משפחה שאתה מוקיר ומעריך הזמינה אותך להשיא את בנם, אך במעמד החופה אתה מופתע מדרישת אב החתן ידידך, האב דורש בתוקף שהסבא יהיה עד בחופה ללא כל אפשרות אחרת, אתה מנסה להסביר את הבעייה ההלכתית בדבר ללא כל הצלחה, כל האורחים בחתונה ממתינים למעמד החופה ללא התקדמות, והבושה היא גדולה, ובכן, מה אתה בתור רב הלכתי עושה במציאות כזו ? (אל תאמר “לי זה לא יקרה”! רבים סברו כך, אך לבסוף התאכזבו).

כדאי וחשוב לדעת שיש עצה מאוד פשוטה שעליה לומדים בקורס כדי לצאת ידי חובת המקרה הזה, הפתרון נמצא במושג “עד כבוד” אשר רבים מגדולי ישראל השתמשו בו, יש לכתוב בצורה ברורה בטופס הכתובה למטה ליד מקום חתימת העדים “עד כבוד” ואז כולם יודעים שכל חתימת הסבא זה לצורך כבוד ותו לא….

ב. כל קיום הנישואין מבוסס על כשרות העדים
“על פי שני עדים יקום דבר” (דברים יט טו)
ישנם ארבעה סוגים שונים של עדים פסולים וסימנך קענ”ג א. פסול מחמת קירבה משפחתית. ב. פסול מחמת עבירה. ג. פסול מחמת נוגע בדבר. ד. פסול מחמת פסול בגופו.
על העדים להיות נקיים מכל חטא ועברה כדברי השו”ע בחו”מ לכל אורך סימן לד’, ונתמקד מעט בפסול מחמת עבירה.

פסק השו”ע בחו”מ סימן לד ס”ב שכל בעל עבירה נפסל לעדות אפילו אם עבר על איסור דרבנן, והמשיך השו”ע וכתב: עם הארץ פסול לעדות, והגדרתו: “מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ הרי זה בחזקת רשע ופסול לעדות…” (שם סי”ז), וגם אותם אלו שהולכים ואוכלים בשוק בפני העם נקראים בזויים והרי הם פסולים לעדות, וכאן השאלה נשאלת איך מצינו בהרבה מאוד חתונות שמעמידים עדים שאינם עומדים כלל וכלל בתנאים ההלכתיים ובפרט באלו שהוזכרו לעיל, והאם יהיה ניתן לפסול את הנישואין שכבר נעשו למפרע בעקבות זה ?

לשאלה זו יש השלכות רבות מאוד, ואין כאן המקום להרחיב בסוגייא עצומה וארוכה זו, בפרט ששאלה זו נידונה בהרחבה בכל ספרי גדולי האחרונים, אך נעלה בפניכם דקה מן הדקה,

יש בהחלט מקום להקל באותם עדים על פי דברי השו”ע בחו”מ סימן לד סעיף כה “אין אדם נפסל לעבירה על פי עצמו אלא על פי עדים שיעידו עליו, שאין אדם משים עצמו רשע”, ואע”פ שהגאון האחיעזר בח”ג סימן כה העלה שבדבר הידוע אין צריך לזה קבלת עדים, והעלה כך על פי הגאון בעל הים של שלמה בב”ק פ”י דין ז שלעניין גזילה לא צריך קבלת עדים.., ועל פי זה העלה שהמפורסם שחנותו פתוחה בשבת הרי זה כנתברר שעבר על מלאכה דאורייתא, וכך כתב החתם סופר אהע”ז ח”א סו”ס ק שכל עדות שהיא על ידי אנן סהדי אין צריך קבלת עדות, וכך העלה הגאון בעל האגרות משה באהע”ז סימן פב ענף יא שהכופרים והמומרים ומי שאינו מאמין בביאת המשיח שמצווה לאבדו ולשונאו אע”פ שאין עדים, וכך העלה ר’ יצחק וויס בשו”ת מנחת יצחק ח”ב סימן סו אות ז’, שבעלי עבירה בפהרסייא כגון מחללי שבת אין צריך לקבל עדות כדי לפוסלן שלא תהא שמיעה גדולה מראייה, “ובדבר הידוע לבית דין א”צ לקבל עדות”, ומרחיב שם לגבי בני דורנו הרחוקים מתורה ומצוות…

על זה יש להשיב כך: שבהחלט כך ראוי לנהוג לכתחילה שבדבר הידוע אין צריך קבלת עדות, וכך ראוי לכל מדקדק וירא שמים לנהוג, מ”מ המקילים בדבר כדברי הסמ”ע יש להם בהחלט על מי לסמוך בפרט אם מזדמן לרב מסדר חו”ק לסדר חו”ק במקומות שקשה להשיג עדים כשרים וראויים,

ב. תירוץ נוסף ניתן לבאר בנושא זה על פי דברי הסמ”ע בחו”מ סימן לד סקנ”ז שלא מספיק שהעד בעל עבירה בכדי לפוסלו אלא צריך גם שידע שנפסל לעדות כתוצאה מהעבירה, וזו קולא גדולה מאוד, וכך פסק הגאון החיד”א בברכ”י שם סק”ח, ובשו”ת יהודה יעלה ח”ב אהע”ז סט”ז, והגאון רעק”א בתשובה סו”ס צו לא פסל מגלח זקנו בתער מחמת טעם זה, ואע”פ שהגאון בעל הנתיבות שם בסקט”ז פליג על הסמ”ע וס”ל שאין צריך שידע שנפסל שהרי התורה אמרה “אל תשת רשע עד” ולא חילק רחמנא, וכ”פ כמה אחרונים, מ”מ בשעת הדחק מאוד יש לסמוך על המקילים בפרט בדורינו שהרבה מהאיסורים נהפכו להמון העם להיתר גמור ואין בהם כל ידיעה של איסור בדברים אלו.

ג.תירוץ נוסף יש לבאר בדבר זה על פי דברי השו”ע שם סכ”ד שצריך שידעו העדים שאיסורים אלו אסורים, לכן אין לנו לפסול שום עד עד שנודיע לו שהדבר אסור, בפרט באיסורים שנחשבים לעם כקלים כגון קושר ומתיר בשבת או מטלטל מוקצה או נוגש את הלווה כשאין לו מה לפרוע, ואפילו באיסור דאוריתא כלאו דלא תחמוד שהעם חושבים שלאו זה שייך דווקא בחינם ואינם יודעים שהוא שייך גם בתשלום, וכדומה ובדורנו שהדת נשכחה כמעט לגמרי ברוב חלקי הארץ ואינם יודעים מימינם ומשמאלם בענייני הדת וההלכה.

למסקנה: מכל הנאמר לעיל הוכחנו בס”ד שיש מקום להקל בדוחק, ובוודאי שהנישואין לא פסולים אם כבר נעשו, אך ההמלצה הטובה ביותר היא, לקחת עדים שאתה מכיר וסומך עליהם ולהביאם לעדות, או לאתר באירוע את העדים הכשרים ביותר באותו מקום כדברי המהר”ם מינץ סימן קט, למרות שאנו נוקטים שסתם בני אדם בחזקת כשרים.

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שלא תצא תקלה מתחת ידינו, אמן.

Leave a comment